2013 Młodzież na tropach historii. Realizacja filmu „Pomorscy Osadnicy”

×

Założenia projektu MŁODZIEŻ NA TROPACH HISTORII. REALIZACJA FILMU „POMORSCY OSADNICY”.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku,
koordynator projektu: Renata Sztabnik, tel. 59 8405838, r.sztabnik@mbp.slupsk.pl
Miejsce wykonywania zadania: Słupsk i wsie regionu słupskiego

Cel zadania

 1. kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez rozbudzenie w niej chęci odkrywania, poznawania i dokumentowania powojennej historii „małej Ojczyzny”,
 2. uświadomienie młodzieży wielokulturowości tradycji Pomorza Środkowego, na które po 1945r. przybyli osadnicy z różnych regionów Polski,
 3. kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnych korzeni młodych mieszkańców Pomorza,
 4. zachęcenie młodzieży do odkrywania przeszłości w niekonwencjonalny sposób przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych i internetowych oraz zastosowaniu wiedzy dziennikarskiej,
 5. udział grupy młodych realizatorów filmowych podczas dalszego upowszechniania i rozbudzania tej dokumentalistyczno-historycznej pasji  wśród innych swoich rówieśników na spotkaniach autorskich „Żywych lekcjach historii”,
 6. wykonanie filmów jako materiału dydaktycznego na lekcje historii,
 7. uświadomienie młodzieży, że poznając historię tworzymy własną tożsamość narodową i kulturową.

Cel będzie osiągnięty poprzez: 

 1. realizację cyklu warsztatów z zakresu dokumentowania historii, wykonania dokumentacji wstępnej, warsztatów z zakresu gatunków dziennikarskich, technik filmowania i montażu oraz warsztatów z zakresu technik digitalizacyjnych (skanowanie i obróbka),
 2. realizację filmu „Pomorscy osadnicy” oraz metafilmu „Młodzież na tropach historii”
 3. udostępnienie jej poprzez formę tradycyjną („lekcje żywej historii”) oraz formę nowoczesną (strona internetowa DetektywiHistorii oraz biblioteka cyfrowa).

Szczegółowy opis zadania 
Historia Ziemi Słupskiej po 1945r. nierozerwalnie związana jest z losami ludzi – osadników przybyłych na tzw. Ziemie Odzyskane, w wyniku przymusowych przesiedleń bądź z własnej woli. Ludzie ci podejmowali niezwykle trudne, życiowe decyzje. W kilka godzin musieli zmienić całe swoje życie, często zabierali ze swych dotychczasowych siedzib jedynie to, co zdołali spakować do małej walizki. Losy osadników pomorskich, choć opisane do tej pory m.in. w pamiętnikach, pracach i artykułach naukowych nie doczekały się upamiętnienia w formie filmu skierowanego do młodzieży. Dlatego też podejmujemy próbę dotarcia do młodego pokolenia w niekonwencjolnalny, niecodzienny sposób.
W regionie słupskim (miasto i powiat) znajduje się 12 samorządowych szkół ponadgimnazjalnych.  Do udziału w projekcie zostały zaproszone 2 szkoły ponadgimnazjalne ze Słupska oraz 1 gimnazjum z terenu gminy Kobylnica. Z uczniów tych szkół zostanie wybrany 5- osobowy zespół do udziału w projekcie.

Zadanie obejmuje następujące etapy:

ETAP I – SZKOLENIE MŁODZIEŻOWEJ EKIPY FILMOWEJ

1. Seminarium historyczne „Historia magistra vitae est” Czas trwania 5 godz.
Tematyka:

 • my i historia – nie rodzimy się w próżni, istnieje potrzeba dokumentowania historii, by zachowując pamięć o wydarzeniach minionych zachować swoją tożsamość narodową i kulturową, aby również zrozumieć tożsamość własną
 • historia wokół nas – starsi od nas ludzie są „żywymi nośnikami pamięci”, a my dysponujemy nowoczesnymi, ogólnie dostępnymi technologiami rejestracji, reprodukcji i rozpowszechniania obrazu i dźwięku
 • metody zbierania materiałów historycznych, ocena i weryfikacja źródeł
 • zarys historii Europy i Polski w XX wieku
 • przesiedlenia i zagospodarowanie Ziem Odzyskanych po 1945 roku na tle sowietyzacji Polski, ze szczególnym uwzględnieniem powojennej historii Pomorza Środkowego.
2. Seminarium dziennikarsko-filmowe „W poszukiwaniu prawdy” (Czas trwania 10 godz.)
Tematyka:
 • historia dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego
 • podstawowe gatunki dziennikarskie
 • jak przeprowadzić udane „śledztwo” w sprawie wydarzeń minionych?
 • między prawdą a zmyśleniem – techniki wyboru i weryfikacji źródeł informacji oraz prowadzenia wywiadów
 • zanim włączysz REC, czyli o technice nagrań radiowych i wykonywania ujęć filmowych
 • montaż radiowy i telewizyjny

3. Seminarium multimedialne „Cyfrowy zawrót głowy” (Czas trwania 10 godz)
Tematyka:

 • cyfrowa rewolucja na przełomie dwóch tysiącleci, której nie wolno nam zlekceważyć
 • Bałtycka Biblioteka Cyfrowa jako przykład cyfrowego gromadzenia i udostępniania zbiorów
 • profesjonalne skanowanie i opracowanie zdjęć oraz dokumentów
 • Internet, medium globalne, jako narzędzie tworzenia i publikowania
 • programy i aplikacje do tworzenia publikacji multimedialnych i internetowych
 • wstępna praca nad stroną www pod roboczą nazwą DetektywiHistorii.pl, która stanie się platformą dla młodych historyków-dokumentalistów

ETAP II – REALIZACJA DWÓCH FILMÓW I BUDOWA STRONY WWW
1.Realizacja filmu „Pomorscy osadnicy” (czas trwania 30 min.) – realizowany samodzielnie przez młodych dokumentalistów pod kierunkiem doświadczonego dziennikarza-reportera.

 • bohaterami filmu są osoby, które jako dzieci przybyły tuż po wojnie na Pomorze Środkowe
 • młodzi realizatorzy sami wytypują bohaterów, zadadzą im pytania, zdobędą dodatkowe materiały (m.in. zdjęcia, dokumenty), będą rejestrować wypowiedzi a potem montować film

2.Metafilm „Młodzi na tropach historii” (czas trwania 30 min.)-  realizowany przez zawodowego dziennikarza-reportera przy pomocy młodych dokumentalistów.

 • to film o realizacji filmu „Pomorscy osadnicy” (metafilm), czyli reportaż z trzech etapów realizacji projektu
 • zawierać będzie elementy reportażowe i główne treści z seminariów
 • pokaże na gorąco realizatorów podczas pracy z rozmówcami oraz wcześniejsze warsztaty dziennikarsko-filmowe
 • zostaną też pokazane reakcje widzów na prapremierze filmu i ich rozmowy z twórcami filmu (młodzi będą rozmawiać z młodymi o historii, sposobach jej poznawania, utrwalania i upowszechniania)

3. Wytłoczenie płyty DVD-Video z obydwoma filmami, nakład 500 egz,
4. Strona internetowa DetektywiHistorii.pl zostanie zaprojektowana merytorycznie przez młodzieżową ekipę realizacyjną przy pomocy pracowników Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej.

ETAP III ROZPOWSZECHNIANIE STWORZONYCH PUBLIKACJI 
1. Bezpośrednie spotkania młodzieżowej ekipy dokumentalistów i autorów
projektu w szkołach, gdzie zostaną zaprezentowane dwa filmy i strona www.
2. Dystrybucja płyty przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Słupsku w
szkołach regionu pomorskiego jako materiału dydaktycznego na lekcje historii bądź regionalizmu.
3. Strona internetowa DetektywiHistorii.pl jako globalna platforma upowszechniająca treści stworzone przez autorów i wykonawców projektu

Partnerzy zadania oraz patroni medialni:

 • Zespół Szkół Technicznych w Słupsku – 3 uczniowie szkoły – realizatorzy filmu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku – 1 uczeń szkoły – realizator filmu
 • Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach – 1 uczeń – realizator filmu dokumentalnego
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy – udział w zakresie udostępnienia materiałów źródłowych dla młodzieży przygotowującej film „Pomorscy osadnicy”
 • Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – platforma cyfrowa zawierająca zasób regionalny zgromadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku oraz w 20 instytucjach partnerskich

Patroni medialni:

 • Głos Pomorza
 • Radio Koszalin/Radio Słupsk
 • Telewizja Słupsk w sieci Vectra